BANKOVNÍ SPOJENÍ Komerční banka Náchod, číslo účtu 107 - 516 075 0217 / 0100


STANOVY SPOLKU

 

KAPITOLA I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1.

Název, sídlo, registrační číslo a spisová značka spolku

(1)        Názvem spolku je SKP Judo Náchod z.s.

(2)        Sídlem spolku je Wolkerova 1749, Náchod, 547 01.

(3)        Spolku bylo přiděleno identifikační číslo 015 54 816.

(4)        Spolek je v okamžiku přijetí těchto stanov zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 8525.

Článek 2.

Právní forma spolku

(1)        Spolek je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

(2)        Spolek má právní osobnost.

(3)        Členové spolku neručí za závazky spolku.

Článek 3.

Členství spolku v Českém svazu juda

(1)        Spolek je členem spolku Český svaz juda z.s., identifikační číslo 00537560, ke dni přijetí těchto stanov se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 182 (dále jen „Český svaz juda“ nebo „ČSJu“).

(2)        Každý člen spolku je na základě svého členství ve spolku rovněž členem Českého svazu juda.

Článek 4.

Účel spolku

Účelem spolku je spolčovat zájemce o judo a další sportovní činnost pro všechny věkové kategorie. Propagovat a rozvíjet judo, pomáhat a vytvářet podmínky pro činnost juda, organizovat a řídit soustředění juda, organizovat a řídit soutěže juda, vyvíjet další činnosti v zájmu svých členů související s judem a další sportovní činností.

Článek 5.

Hlavní činnosti spolku

(1)        Mezi hlavní činnosti spolku patří zejména:

a)         sdružovaní zájemců o judo a o  všeobecnou sportovní činnost

b)         zabezpečování popularizace a rozvoje juda, jeho forem, popularizace dalších sportovní činnosti

c)         organizovaní a řízení soutěží juda, tréninkových kempů a soustředění judo, konferencí judo, seminářů judo při respektování pravidel ČSJu, organizování další sportovní činnosti a jiných aktivit

d)         vedení seznamu členů spolku

e)         podpora činnosti členů spolku

f)          prosazování a ochrana společných zájmů a práv členů spolku

g)         tvorba finančních a jiných materiálních podmínek pro činnost spolku směřující k naplnění účelů spolku

h)         hospodaření s vlastním i svěřeným majetkem a vedení s tím spojené účetní a jiné evidence

i)           vytváření ekonomické základny pro plnění cílů spolku, zabezpečování finančních a jiných materiálních zdrojů, včetně uplatňování nároků a podávání žádostí na finanční prostředky na činnost juda  a další sportovní činnosti (dotace apod.), soustřeďování získaných finančních prostředků a jejich využití ve prospěch členů spolku

j)           materiální a organizační podpora sportovních aktivit členů spolku

k)         zastupování členů spolku ve věcech týkajících se juda a další sportovní činnosti ve vztazích s orgány veřejné moci České republiky, jakož i s jinými tuzemskými i zahraničními subjekty, zejména s jinými sportovními spolky a organizacemi, školskými zařízeními, medii apod., jež jsou v zájmu spolku a členů spolku

l)           spolupráce s jinými tuzemskými a zahraničními subjekty v zájmu juda a jeho dalšího rozvoje

(2)        Spolek může k podpoře a plnění svých úkolů provozovat svým jménem obchodní nebo obdobnou činnost, vstupovat do obchodních vztahů a může pro tyto účely zakládat nebo se podílet na zakládání jiných právnických osob.

  

KAPITOLA II.

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Článek 6.

Obecné ustanovení

(1)          Členové spolku mají stejná členská práva a stejné členské povinnosti spojené se členstvím ve spolku, není-li dále upraveno interními pravidly spolku schválenými členskou schůzí.

(2)          Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která má pozitivní vztah k judu a ke sportu, chce se jako člen spolku podílet na plnění účelu spolku a zaregistruje se jako člen spolku, čímž potvrdí souhlas se stanovami a účelem spolku a zaváže se plnit povinnosti člena spolku.

(3)          Registrací za člena spolku stává se tato osoba rovněž členem ČSJu s odvozeným členstvím. Uchazeč o členství ve spolku bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že se registrací za člena spolku stává rovněž členem ČSJu a přistupuje k těmto stanovám i ke stanovám ČSJu.

(4)          Svou registrací za člena spolku uděluje osoba, souhlas k tomu, aby spolek, ČSJu, jeho příslušná organizační složka (Krajský svaz juda), zpracovávali její osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a to pro účely evidence člena a zabezpečení činnosti spolku. Předmětem zpracovávání jsou především tyto osobní informace: jméno, příjmení, dřívější příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa bydliště, informace o zdravotní způsobilosti a dosažený výkonnostní stupeň juda.

Článek 7.

Vznik členství

(1)        Zájemce o členství ve spolku schvalují členové výboru. Schválený zájemce o členství se stává členem spolku podáním originální přihlášky spolku, která bude splňovat veškeré náležitosti.

(2)        Registrace člena může být vázána na splnění podmínek stanovených členskou schůzí nebo interními pravidly spolku schválenými členskou schůzí.

Článek 8.

Členská práva a členské povinnosti

(1)        Členové spolku mají zejména tato členská práva:

a)         účastnit se sportovního, tělovýchovného a kulturního života spolku

b)         právo účastnit se členských schůzí spolku

c)         právo být informován o činnosti spolku

d)         právo účastnit se všech akcí, školení a seminářů, za podmínek stanovených spolkem, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst

e)         právo podílet se na všech výhodách vyplývajících z členství

f)          právo uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a to v rámci spolku

g)         právo předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánům spolku

h)         právo kdykoliv ze spolku vystoupit

 

(2)        Členové spolku mají zejména tyto členské povinnosti:

a)         povinnost napomáhat naplňování účelu spolku

b)         povinnost podílet se na propagaci a rozvoji juda

c)         povinnost dodržovat stanovy, interní pravidla spolku a rozhodnutí orgánů spolku

d)         povinnost poskytnout potřebnou součinnost orgánům spolku, je-li o to orgánem spolku požádán

e)         povinnost přispívat k organizační jednotě spolku

f)          povinnost uplatňovat zásady slušnosti, důstojnosti, vzájemné úcty a další morální pravidla chování

g)         povinnost dodržovat pravidla etiky juda

h)         povinnost šetřit, chránit a zvelebovat majetek spolku

i)           povinnost usilovat o dobré jméno spolku

j)           povinnost řádně a včas platit členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s členstvím a činností spolku, které stanovil příslušný orgán spolku

k)         povinnost zdržet se na veřejnosti všeho, co by mohlo mít negativní dopad na pozitivní vnímání spolku, nebo juda jako takového. Veřejná kritika činnosti spolku, jeho orgánů je přípustná pouze po vyčerpání všech interních možností ke sjednání nápravy kritizované skutečnosti.

 

Článek 9.

Seznam členů

(1)        Evidence členů spolku se vede formou seznamu členů.

(2)        Za vedení seznamu členů spolku odpovídá výbor spolku.

(3)        Seznam členů spolku může být veden elektronickou formou. V případě vedení seznamu členů elektronickou formou musí být zajištěno řádné zálohování všech dat. Podmínky pro vedení seznamu členů spolku elektronickou formou upraví rozhodnutí výboru spolku, a to včetně přístupových práv a oprávnění k zápisům do seznamu členů.

(4)        Seznam členů musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a)         identifikační údaje člena (u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, případně i adresu bydliště; u právnické osoby: název, identifikační číslo a sídlo)

b)         datum vzniku členství

c)         údaje o působení v orgánech spolku (doba působení ve funkci, druh orgánu)

d)         další údaje tykající se člena spolku, rozhodne-li tak členská schůze nebo výbor spolku.

(5)        Zápisy evidovaných údajů, jejich změny a výmazy údajů je určena oprávněná osoba – administrátor.

(6)        Každý člen spolku má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit výboru, skutečnosti zapisované do seznamu členů nebo skutečnosti, na základě kterých se zápis do seznamu členů provádí a taky jakékoliv změny zapisovaných údajů.

(7)        Seznam členů, případně jeho část, může být zveřejněna na základě rozhodnutí členské schůze. Rozhodnutí musí obsahovat výslovné vymezení údajů zapisovaných do seznamu členů, které budou zveřejněny, a způsob zveřejnění, případně i dobu, po kterou budou zveřejněny. Každý člen spolku svou registrací za člena spolku výslovně souhlasí s tím, aby veškeré údaje evidované v seznamu členů byly na základě rozhodnutí příslušného orgánu zveřejněny. Při zveřejnění neúplného seznamu členů musí byt z takového seznamu patrné, že je neúplný.

(8)        Každý člen spolku a to i bývalý, obdrží na své vlastní náklady / viz. interní směrnice spolku / na základě své písemné žádosti, potvrzení spolku s výpisem údajů o své osobě, evidované v seznamu členů.

 

Článek 10.

Zánik členství

Členství ve spolku zaniká v těchto případech:

a)         vystoupením

b)         rozhodnutím příslušného orgánu spolku o vyloučení člena

c)         smrtí člena

d)         zánikem spolku

Článek 11.

Vystoupení člena

(1)        Každý člen má právo kdykoliv ze spolku vystoupit.

(2)        Oznámení o vystoupení ze spolku musí být provedeno písemnou formou a doručeno spolku.

(3)        Vystoupením zaniká členství ve spolku k poslednímu dni v měsíci, ve kterém je oznámení o vystoupení doručeno spolku.

Článek 12.

Vyloučení člena

(1)        Výbor spolku může rozhodnout o vyloučení člena, který zvlášť závažným způsobem poruší stanovy spolku nebo přes výstrahu dlouhodobě nebo opakovaně porušuje stanovy nebo neplní povinnosti, které vyplývají z interních pravidel spolku nebo z rozhodnutí orgánů spolku.

(2)        Rozhodnutí o vyloučení člena musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat důvody, pro které bylo rozhodnuto o vyloučení člena. Toto rozhodnutí musí být členovi doručeno.

(3)        Proti rozhodnutí o vyloučení člena je možné podat odvolání, a to písemně ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení. Odvolacím orgánem je členská schůze spolku. Rozhodnutí odvolacího orgánu ve věci rozhodnutí je konečné.

(4)        Rozhodnutí o vyloučení člena nabývá právní moci dnem, kdy již není možné napadnout dané rozhodnutí řádným opravným prostředkem.

 

KAPITOLA III.

ORGÁNY SPOLKU

 

Článek 13.

Úvodní ustanovení

(1)        Orgány spolku jsou členská schůze a výbor.

(2)        Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.

(3)        Statutárním orgánem spolku je výbor.

 

Oddíl I.

Členská schůze

Článek 14.

Působnost členské schůze

(1)        Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

(2)        Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.

(3)        Právo hlasovat a rozhodovat tak na členské schůzi mají pouze členové spolku, kteří ke dni ve kterém se zasedání členské schůze koná, dosáhli 18. let věku a kteří jsou členy spolku v hlavní skupině judo. Z práva hlasovat na členské schůzi jsou vyloučeni členové, kteří by měli právo hlasovat a rozhodovat tak na členské schůzi, ale mají ke dni konání zasedání členské schůze dluh vůči spolku. Členové přidružených skupin mají na členské schůzi pouze hlasy poradní. Na hlasy poradní nemusí brát členská schůze zřetel.

(4)        Členská schůze se schází minimálně jednou ročně.

(5)        Do výlučné působnosti členské schůze patří určení hlavního zaměření činnosti spolku, rozhodování o změně stanov, schvalování výsledku hospodaření spolku za uplynulé období a rozhodovaní o zrušení spolku s likvidací nebo o přeměně spolku. Tyto pravomoci nemohou být delegovány na jiný orgán.

(6)        Do působnosti členské schůze patří:

a)         určení hlavního zaměření činnosti k naplňování cíle spolku

b)         rozhodování o základních otázkách koncepce rozvoje činnosti spolku

c)         rozhodování o změně stanov

d)         projednání a schvalování výsledku hospodaření za uplynulé období

e)         projednání a schvalování účetní závěrky

f)          projednání a schvalování zprávy o činnosti spolku za uplynulé období

g)         rozhodování o změně nebo zrušení rozhodnutí přijatého výborem

h)         rozhodování o rozdělení a užití zisku a jiných získaných finančních prostředků, popřípadě o způsobu úhrady ztráty spolku

i)           volit a odvolávat členy výboru způsobem upraveným v těchto stanovách

j)           rozhodování o odměnách a jiných funkčních požitcích členů orgánů spolku, pokud tyto nevyplývají přímo z interních pravidel spolku přijatých nebo schválených členskou schůzí

k)         rozhodovaní o zrušení spolku s likvidací nebo o přeměně spolku

l)           rozhodování o dalších otázkách, které stanovy zahrnují do působnosti členské schůze

(7)        Rozhodnutí členské schůze jsou závazná pro všechny členy a orgány spolku.

Článek 15.

Svolání členské schůze

(1)        Zasedání členské schůze svolává výbor spolku, popřípadě jeho člen, pokud se výbor na jeho svolání bez zbytečného odkladu neusnesl anebo pokud výbor není dlouhodobě schopen se usnášet. Pokud nesvolá zasedání členské schůze výbor nebo jeho člen, je oprávněn svolat zasedání členské schůze kterýkoliv člen spolku, který splňuje článek 14. bod (3).

(2)        Zasedání členské schůze se koná pravidelně nejméně jednou za rok.

(3)        Výbor může svolat mimořádné zasedání členské schůze, kdykoliv to považuje za potřebné.

(4)        Mimořádné zasedání členské schůze musí být svoláno, požádá-li o to písemně alespoň jedna polovina členů spolku, kteří mají právo hlasovat a rozhodovat tak na členské schůzi a to ve lhůtě do 60 dnů od doručení žádosti.

(5)        Oznámení o konání zasedání členské schůze musí být nejméně 90 dnů před dnem konání zasedání členské schůze. Oznámení o konání náhradního zasedání členské schůze musí být zveřejněno nejméně 10 dnů před konáním náhradního zasedání členské schůze. Zveřejnění oznámení o konání zasedání členské schůze spolku musí být provedeno tak, aby byl možný bezplatný dálkový přístup pro všechny členy spolku a aby oznámení bylo dostupné jednoduchým způsobem.

(6)        Pozvánka na zasedání členské schůze musí být zaslána písemně elektronickou poštou všem členům, kteří mají právo hlasovat a rozhodovat na členské schůzi, pokud tito sdělili spolku svou elektronickou adresu, pro účely doručení elektronické pošty. Pozvánka musí být zaslána ve lhůtě nejméně 30 dnů před konáním zasedání členské schůze. V případě pozvánky na náhradní zasedání členské schůze ve lhůtě nejméně 10 dnů před konáním náhradního zasedání členské schůze.

(7)        Oznámení o konání zasedání členské schůze a pozvánka na zasedání členské schůze musí obsahovat místo, datum a hodinu konání zasedání, dále označení, zda se svolává řádné, mimořádné nebo náhradní zasedání členské schůze a program jednání členské schůze.

(8)        Podklady k jednotlivým bodům programu jednání na zasedání členské schůze musí být dle možností a jejich povahy zveřejněny 30 dnů před konáním zasedání členské schůze v sídle spolku, případně na jiném vhodném místě uvedeném na oznámení o konání zasedání členské schůze a v pozvánce na zasedání členské schůze Má-li být na pořadu jednání zasedání členské schůze změna stanov spolku, musí být návrh změn stanov zveřejněný a kdykoli přístupný. V případě konání náhradního zasedání členské schůze se uvedené lhůty zkracují na 10 dnů.

(9)        Žádost o zařazení nějaké záležitosti na program jednání zasedání členské schůze musí být učiněna písemně a žadatel je povinen svou žádost odůvodnit a připojit návrh usnesení, pokud má být na členské schůzi o navržené záležitosti rozhodováno, jinak se k podané žádosti nepřihlíží. Žádosti doručené až po uveřejnění oznámení o konání zasedání členské schůze mohou být zařazeny až na program následující členské schůze.

Článek 16.

Rozhodování členské schůze

(1)        Při rozhodování členské schůze je rozhodný počet hlasů.

(2)        Každý člen spolku, který má právo hlasovat a rozhodovat tak na členské schůzi, má jeden hlas.

(3)        Členská schůze je usnášení schopná, jsou–li přítomni členové disponující alespoň jednou  polovinou všech hlasů, pokud členská schůze nerozhodne jinak. K hlasům členů, kteří jsou z práva hlasovat na dané členské schůzi vyloučeni se nepřihlíží.

(4)        Není-li členská schůze schopná se usnášet, svolá výbor náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat do jednoho měsíce ode dne, na který bylo svoláno zasedání členské schůze, které nebylo schopné se usnášet. Náhradní zasedání členské schůze musí mít nezměněný pořad jednání, jako původní neusnášeníschopné zasedání členské schůze.

(5)        Náhradní zasedání členské schůze je schopné usnášení bez ohledu na množství hlasů, jimiž disponují členové spolku přítomni na zasedání.

(6)        Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů.

(7)        Rozhodnutí členské schůze, kterým se mění nebo ruší rozhodnutí jiného orgánu spolku má účinky od okamžiku rozhodnutí.

(8)        Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu jednání na zasedání členské schůze, mohou být na daném zasedání členské schůze projednány pouze, souhlasí-li s tím všichni přítomni členové spolku s právem hlasovat a rozhodovat tak na členské schůzi.

(9)        Členská schůze zvolí svého předsedu a zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí zasedání členské schůze předseda výboru, není-li přítomen, potom jiný přítomný člen výboru.

(10)     O průběhu jednání na zasedání členské schůze se vyhotovuje písemný zápis, který musí obsahovat:

a)         označení, že se jedná o zápis ze zasedání členské schůze

b)         datum, dobu a místo konání

c)         jméno předsedy zasedání členské schůze a zapisovatele

d)         popis projednání jednotlivých bodů programu zasedání členské schůze

e)         rozhodnutí členské schůze s uvedením výsledku hlasování

(11)     K zápisu ze zasedání členské schůze se připojí listina přítomných členů.

(12)     Listina přítomných členů spolku musí mít dvě části. V první části jsou uvedeni všichni členové spolku, kteří mají právo hlasovat a rozhodovat na členské schůzi, s označením těch členů, kteří jsou vyloučeni z práva hlasovat a nemohou rozhodovat na dané členské schůzi. Ve druhé části jsou uvedeni ostatní přítomni členové spolku, kteří nemají právo hlasovat a rozhodovat na členské schůzi. Listina přítomných členů musí obsahovat u každého člena v části první:

a)         jméno a příjmení člena

b)         datum narození člena

c)         údaj o tom, zda je člen vyloučen z práva hlasovat a rozhodovat tak na dané členské schůzi, a důvod tohoto vyloučení

d)         podpis přítomného člena

(13)     K zápisu ze zasedání členské schůze se přiloží podklady k projednávaným věcem, je-li to účelné a rozhodne-li tak předseda řídící zasedání členské schůze.

(14)     Zápis ze zasedání členské schůze musí být vyhotoven nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení jednání daného zasedání členské schůze. Vyhotovení zápisu zabezpečuje výbor. Zápis z jednání členské schůze podepisuje zapisovatel a předseda řídící zasedání členské schůze.

Oddíl II.

Výbor

Článek 17.

Působnost výboru

(1)        Výbor řídí činnost spolku a jedná jeho jménem.

(2)        Výbor je statutárním orgánem spolku.

(3)        Za výbor právně jedná za spolek samostatně předseda výboru nebo společně dva členové výboru. Podepisování za spolek se děje tak, že předseda výboru, případně dva členové výboru, připojí svůj vlastnoruční podpis k nadepsanému nebo vytištěnému názvu spolku.

(4)        Do výlučné působnosti výboru patří každodenní řízení činnosti spolku a právní jednání za spolek, při respektování rozhodnutí členské schůze, tak aby byl sledován účel spolku a byly vykonávány hlavní činnosti spolku dle těchto stanov.

(5)        Do působnosti výboru patří zejména:

a)         každodenní řízení činnosti spolku

b)         zastupování spolku navenek

c)         právní jednání za spolek

d)         zabezpečení řádného vedení účetnictví spolku

e)         zpracovávaní účetní závěrky a její předkládání ke schválení členské schůzi

f)          zpracovávaní zpráv o stavu majetku spolku a jejich předkládání ke schválení členské schůzi

g)         vykonávání působnosti zaměstnavatele ve vztahu k osobám v pracovněprávním či obdobném poměru ke spolku, tuto působnost vykonává vůči zaměstnancům předseda výboru, pokud tím výbor nepověří jiného svého člena

h)         rozhodování o nakládání s majetkem spolku a disponování s majetkem spolku

i)           vedení seznamu členů spolku

j)           svolávání zasedání členské schůze za podmínek stanovených těmito stanovami

k)         rozhodovaní o dalších otázkách, které stanovy zahrnují do působnosti výboru nebo jež svou povahou patří do oblasti řídící činnosti svěřené výboru


Článek 18.

Složení výboru

(1)        Výbor spolku má tři členy.

(2)        Výbor spolku tvoří předseda výboru a dva členové výboru.

(3)        Předseda výboru je z titulu své funkce předsedou spolku. Předseda výboru může z titulu své funkce užívat titul „předseda“ spolku nebo „prezident“ spolku.

(4)        Členy výboru volí členská schůze, a to tak, že volí nejprve předsedu výboru, po zvolení předsedy výboru volí postupně další dva členy výboru. Před volbou každého z členů musí být dána možnost zvolenému předsedovi výboru, aby vystoupil a vyjádřil se k navrženým kandidátům na funkci člena výboru a aby případně navrhnul své kandidáty na tuto funkce, pokud o to zvolený předseda výboru požádá.

(5)        Členská schůze může zvolit při volbě členů výborů i náhradníky za členy výboru, kteří nastoupí za místo člena výboru v případě, že funkce člena výboru zanikne před uplynutím jeho funkčního období.

(6)        Členem výboru může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let. Osoba musí být plně svéprávná a nebyl ji úložen trest zákazu činnosti, který by se vztahoval na výkon funkce člena statutárního orgánu. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje, se členem výboru nestane i když o tom rozhodl příslušný orgán spolku. Přestane-li člen výboru splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce, jeho funkce tím zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

(7)        Funkční období členů výboru je pětileté.

(8)        Předsedu výboru po dobu, kdy nemůže z nějakého důvodu vykonávat svou funkci, zastupuje předsedou určený člen výboru nebo oba členové výboru.

Článek 19.

Svolání výboru

(1)        Jednání výboru svolává předseda výboru, případně v jeho zastoupení jiný člen výboru, kdykoliv je to potřeba. O svolání jednání výboru muže požádat kterýkoliv člen výboru.

(2)        Svolání k jednání výboru se provádí jakýmkoliv vhodným způsobem tak, aby se všichni členové výboru dozvěděli o konání jednání s dostatečným předstihem.

Článek 20.

Rozhodování výboru

(1)   Při rozhodování výboru je rozhodný počet hlasů. Každý člen výboru má jeden hlas.

(2)   Výbor rozhoduje většinou hlasů všech členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru.

(3)   Pokud výbor nerozhodne o některé záležitosti, je oprávněn o ní rozhodnout sám předseda výboru.

(4)   Jednání výboru řídí předseda výboru, v jeho nepřítomnosti kterýkoliv člen výboru.

 

KAPITOLA IV.

HOSPODAŘENÍ SPOLKU

Článek 21.

Úvodní ustanovení

(1)        Spolek hospodaří s vlastním majetkem a s majetkem, který mu byl svěřen.

(2)        Spolek může nabývat majetek bez omezení.

(3)        Každý člen spolku a každý orgán spolku je povinen nakládat s majetkem spolku nebo s majetkem, který byl spolku svěřen, s péčí řádného hospodáře. V pochybnostech má každý člen spolku a každý člen orgánu spolku povinnost prokázat, že jednal s péčí řádného hospodáře.

(4)        Při hospodaření s majetkem musí spolek dodržovat zákony a jiné právní předpisy právního řádu České republiky.

Článek 22.

Účetnictví

(1)        Spolek je účetní jednotkou ve smyslu právní úpravy v právním řádu České republiky a účtuje tak o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.

(2)        Spolek je povinen vést řádně účetnictví dle požadavků platné právní úpravy v právním řádu České republiky.

Článek 23.

Daně a poplatky

(1)        Spolek je daňovým subjektem.

(2)        Za řádné plnění daňových povinností odpovídá výbor.

Článek 24.

Členské příspěvky

(1)        Členové spolku jsou povinni platit členské příspěvky.

(2)        Výše členských příspěvku se může u jednotlivých skupin členů lišit. Kritériem pro určení výše členských příspěvků může být zejména věková kategorie nebo zda jde o závodně-aktivní členství, rekreačně-aktivní členství nebo sportovně neaktivní členství.

(3)        Ve výjimečných individuálních případech, zejména z důvodu sociálních, zdravotních nebo mimořádných zásluh o naplňování účelu spolku nebo aktivně pracujícím trenérům, může výbor konkrétnímu členu spolku snížit výši členského příspěvku nebo placení zcela prominout. Na takového člena se pohlíží, jako by platil členské příspěvky v plné výši.

(4)        Výši členských příspěvků na každý nový rok stanoví výbor spolku.

(5)        Jsou-li členské příspěvky stanovené na kalendářní rok, jsou splatné do konce druhého kalendářního měsíce roku, za který se členské příspěvky platí, nerozhodne-li členská schůze nebo výbor jinak. Jsou-li členské příspěvky stanovené na školní rok, jsou splatné do konce kalendářního desátého měsíce roku, nerozhodne-li členská schůze nebo výbor jinak.

(6)        Rozhodnutím členské schůze mohou být stanoveny finanční sankce pro případ prodlení s úhradou členských příspěvků.

(7)        Členské příspěvky jsou příjmem spolku.

(8)        Zaplacené členské příspěvky se nevrací. V případě zániku členství nevzniká nárok na vrácení zaplaceného členského příspěvku nebo jeho poměrné části.

(9)        Člen spolku bere na vědomí, že jakožto člen ČSJu s odvozeným členství je povinen platit členské příspěvky do ČSJu, ve výši stanovené ČSJu za podmínek stanovených ČSJu. Výběr členských příspěvků ČSJu zabezpečuje spolek.

(10)     Jakákoliv plnění ze strany spolku mohou být podmíněna řádným zaplacením členského příspěvku.


KAPITOLA V.

ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLKU

Článek 25.

Způsoby zrušení spolku

(1)        Spolek se zruší dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí o zrušení spolku členskou schůzí.

(2)        Za podmínek stanovených zákonem dle platného právního řádu České republiky se spolek zruší dnem právní moci rozhodnutí o zrušení spolku vydaného příslušným orgánem veřejné moci.

(3)        Pokud to stanoví zákon dle platného právního řádu České republiky, zruší se spolek na základě skutečnosti uvedené v zákoně.

(4)        Okamžikem zrušení spolku bez právního nástupnictví vstupuje spolek do likvidace.

Článek 26.

Dobrovolné zrušení spolku

(1)        Orgánem spolku příslušným k rozhodnutí o dobrovolném zrušení spolku je členská schůze.

(2)        O dobrovolném zrušení spolku a vstupu do likvidace rozhoduje členská schůze alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů, kterými disponují přítomní členové s hlasovacím právem.

(3)        Spolek se zrušuje dnem uvedeným v rozhodnutí o dobrovolném zrušení, jinak dnem, kdy členská schůze přijme rozhodnutí o zrušení spolku.

Článek 27.

Likvidace spolku

(1)        Účelem likvidace je vypořádání majetku zrušeného spolku, vyrovnání závazků vůči věřitelům a rozdělení likvidačního zůstatku.

(2)        Spolek vstupuje do likvidace dnem, kdy je zrušen bez právního nástupnictví.

(3)        Likvidátora spolku jmenuje členská schůze na zasedání, na kterém rozhodne o dobrovolném zrušení spolku bez právního nástupnictví. Pokud členská schůze nejmenuje likvidátora na zasedání, které rozhodlo o dobrovolném zrušení spolku, přechází pravomoc jmenovat likvidátora spolku na výbor. Nejmenuje-li likvidátora v přiměřené lhůtě ani výbor, jmenuje likvidátorem některého z členů spolku soud.

(4)        Při zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění spolku a zpřístupní jej v sídle spolku všem členům spolku. Likvidátor vydá soupis jmění spolku proti úhradě nákladů každému členu spolku, který o to požádá.

(5)        Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro uspokojení závazků spolku nezbytné.

(6)        Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy spolku, kteří byli členy spolku v den zrušení spolku s likvidací a zároveň nepřetržitě minimálně po dobu pěti let přede dnem zrušení spolku s likvidací. Při rozdělení likvidačního zůstatku se tento rozdělí mezi oprávněné členy spolku.

(7)        Obdržel-li spolek účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, naloží likvidátor s likvidačním zůstatkem v rozsahu takového plnění přednostně dle rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci.

Článek 28.

Zánik spolku

Spolek zaniká dnem výmazu spolku ze spolkového rejstříku.

 

KAPITOLA VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 29.

Právní řád

Tyto stanovy se řídí právním řádem České republiky. Otázky těmito stanovami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Článek 30.

Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti těchto stanov se ruší v celém rozsahu stanovy sdružení (dnes spolku) ze dne 15.03.2013 ve znění následných změn a doplnění.

Článek 31.

Účinnost

Tyto stanovy nabývají účinnost dnem 06.10.2016.